இயக்கம் எனது சொந்த செலவுகளுக்கு தந்த பணத்தில் 35 கிணறுகளை கட்டிக்கொடுத்திருக்கிறேன்: திருமலை தேர்தலில் போட்டியிடும் ரூபன்